Đào tạo theo lộ trình
Định hướng rõ ràng

KHUYNH HƯỚNG GIÁO DỤC
       Theo POG, Giáo sư là người hướng dẫn, quyển sách là vị Thầy. POG, không giáo dục theo triết của Khổng Tử “Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư” bởi vì chủ đạo của thuyết này nó phản lại học thuật. POG, hướng theo phương cách giáo dục hiện đại của Hoa-kỳ là khai phóng và bảo vệ tư duy trong nền tảng Kinh-thánh. POG, luôn quan tâm giúp đở những cá nhân hay nhóm có tư duy mới, với mục đích phục vụ cho hội thánh của Chúa Jêsus Christ và đem Tin-lành ảnh hưởng xã hội.

PHƯƠNG CÁCH GIÁO DỤC (Team working and Personal)
        – Học nhóm. Học nhóm giúp sinh viên bổ khuyết cho nhau trong khi nghiên cứu đề tài để hoàn chỉnh nó.
      – Cá nhân. Trong thời gian học nhóm mỗi cá nhân cần có tuy duy tự nghiên cứu đề tài khác cho cuối môn (nhưng không copy đề tài của nhóm).
Ghi danh ngay

Danh sách chương trình đào tạo

CAO HỌC THẦN HỌC
CAO HỌC THẦN HỌC Chương trình Cao Học Thần Học trang bị cho quý Tôi Con của Đức Chúa Trời  kêu gọi làm Mục sư, Giáo sư, Truyền đạo, Chấp sự, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương, và các tổ chức Cơ-Đốc trong bối cảnh xã hội hóa. Trong những môn học nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng và thực hành trong Thánh Kinh, Thần Học, Tăng Trưởng Tâm Linh, Chứng Đạo, Chăm Sóc, Viết Sách...
Xem chi tiết
CAO HỌC MỤC VỤ
CAO HỌC MỤC VỤ Chương trình Cao Học Mục Vụ nhằm trang bị cho cho quý Tôi Con của Đức Chúa Trời  kêu gọi làm Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương, và các tổ chức Cơ-Đốc trong bối cảnh xã hội hóa. Sinh viên được nghiên cứu qua nhiều môn học khác nhau trực tiếp đến Kinh Thánh, Thần Học, Mục Vụ, Lãnh Đạo và Các Ngành.
Xem chi tiết
TIẾN SĨ MỤC VỤ
TIẾN SĨ MỤC VỤ Mục đích của chương trình Tiến Sĩ Mục Vụ là nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho quý Tôi Con của Đức Chúa Trời được kêu gọi làm Mục sư, Giáo sư, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương, và các tổ chức Cơ-Đốc trong bối cảnh xã hội hóa. Chương trình được soạn nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực chuyên môn, bao gồm tư khai phóng những tư duy  trong mục vụ và thần học.
Xem chi tiết
CỬ NHÂN THẦN HỌC
CỬ NHÂN THẦN HỌC Chương trình Cử Nhân Thần Học nhằm trang bị cho quý Tôi Con của Đức Chúa Trời  kêu gọi làm Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương, và các tổ chức Cơ-Đốc trong bối cảnh xã hội hóa. Trong những môn học nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng và thực hành trong Thánh Kinh, Thần Học, Tăng Trưởng Tâm Linh, Chứng Đạo, Chăm Sóc, Viết Sách...
Xem chi tiết
CAO ĐẲNG THẦN HỌC
CAO ĐẲNG THẦN HỌC Chương trình Cao Đẳng Thần Học nhằm trang bị nền tảng cho quý Tôi Con Đức Chúa Trời được Ngài kêu gọi làm Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương trong bối cảnh xã hội hoa. Sinh viên được nghiên cứu qua nhiều môn học khác nhau trực tiếp đến Kinh Thánh, Thần Học, Mục Vụ, Lãnh Đạo.
Xem chi tiết
CAO ĐẲNG MỤC VỤ
CAO ĐẲNG MỤC VỤ Chương trình Cao Đẳng Mục Vụ nhằm trang bị nền tảng cho quý Tôi Con Đức Chúa Trời được Ngài kêu gọi làm Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương. Sinh viên được nghiên cứu qua nhiều môn học khác nhau trực tiếp đến Kinh Thánh, Thần Học, Mục Vụ, Lãnh Đạo.
Xem chi tiết
Cử nhân mục vụ
Chương trình bốn năm Cử Nhân Mục Vụ nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng giáo dục tổng quát và nền tảng Cơ Đốc để sinh viên có thể phát triển về tri thức và tâm linh. Chương trình này kết hợp giữa các môn giáo dục tổng quát về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học nhân văn với các môn nghiên cứu Kinh Thánh, thần học và mục vụ. Chương trình được thiết kết đặc biệt để chuẩn bị cho sinh viên có thể phục vụ hữu hiệu trong chức vụ mục sư hoặc các vai trò giáo sĩ, chấp sự, hoặc trưởng các ban ngành trong Hội Thánh.
Xem chi tiết
TIẾN SĨ THẦN HỌC
TIẾN SĨ THẦN HỌC Mục đích của chương trình Tiến Sĩ Thần Học là nhằm nâng cao khả năng và kỹ năng lãnh đạo cho các nhà lãnh đạo. Chương trình được soạn để giúp quý Tôi Con Đức Chúa Trời được Ngài kêu gọi làm Mục Sư, Giáo Sư, Thần Học Gia phát triển năng lực chuyên môn, bao gồm tư duy phê bình trong mục vụ, khả năng thông giải thần học,
Xem chi tiết
CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN
(Có băng Cao học Mục vụ, Thần Học) (4 lần Hội thảo) 1. ET 01-Phúc Âm Ma-thi-ơ 2. ET 02-Phúc Âm Mác 3. ET 03-Phúc Âm Lu-ca 4. ET 04-Phúc Âm Giăng 5. ET 05-Thư Rô-ma 6. ET 06-Các Sách Thi Ca 7. ET 07-Các Sách Lịch Sử 8. ET 08-Các Sách Phúc Âm 9. ET 09-Các Thư Tín 10. ET 10-Cơ Đốc Giáo Dục Nhập Môn 11. ET 11-Thần Học Ba-ngôi 12. ET 12-Tổ Chức và Lập Kế Hoạch 13. ET 13-Văn Chương Việt Nam 14. ET 14-Triết Học Đông Tây 15. ET 15-Thế Giới Thời Tân Ước 16. ET 16-Sự Thờ Phượng 17. ET 17-Sứ Điệp Cựu Ước 18. ET 18-Sứ Điệp Tân Ước 19. ET 19-Thuật Lãnh Đạo 20. ET 20-Tiếng Việt Thực Hành 21. ET 21-Thông Hiểu Kinh Thánh 22. ET 22-Thư Cô-rinh-tô I & II 23. ET 23-Cựu Ước Giảng Lược 24. ET 24-Dẫn Nhập Kinh Thánh 25. ET 25-Tìm Hiểu Kinh Thánh 26. ET 26-Hỏi Đáp Kinh Thánh 27. ET 27-Các Thư Tín Chung 28. ET 28-Khảo Cổ Học và Kinh Thánh 29. ET 29-Kinh Thánh Chỉ Nam 30. ET 30-Lịch Sử Cơ-đốc Giáo Tại Việt Nam 31. ET 31-Lịch Sử Tin Lành Tại Việt Nam 32. ET 32-Nguyễn Tắc Đọc và Hiểu Kinh Thánh 33. ET 33-Những Điều Khó Hiểu Trong Kinh Thánh 34. ET 34-Khoa Học và Niềm Tin 35. ET 35-Các Trường Phái Phê Bình Kinh Thánh 36. ET 36-Phương Pháp Học Kinh Thánh 37. ET 37-Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Thánh 38. ET 38-Những Quy Luật Giải Nghĩa Kinh Thánh 39. ET 39-Đa-ni-ên và Khải Huyền 40. ET 40-Sách Sáng Thế Ký 41. ET 41-Thư Ga-la-ti 42. ET 42-Thư Ê-phê-sô 43. ET 43-Thư Tít 44. ET 44-Tự Điển Thần Học 45. ET 45-Chiến Trường Thuộc Linh 46. ET 46-Ân Tứ Chữa Lành 47. ET 47-Lược Sử Kinh Thánh 48. ET 48-Khai Mở Hội Thánh Mới 49. ET 49-Người Truyền Đạo 50. ET 50-Sách Châm Ngôn 51. ET 51-Triết Học của Ấn-độ Giáo 52. ET 52-Cơ-đốc Giáo Dục 53. ET 53-Cơ-đốc Học 54. ET 54-Nguyên Tắc Chứng Đạo 55. ET 55-Cơ-đốc Giáo Dục cho Thế Kỷ 21 56. ET 56-Nghệ Thuật Giảng và Dạy 57. ET 57-Địa Lý Sứ Thánh 58. ET 58-Lai Thế Học 59. ET 59-Đạo Đức Cơ Đốc 60. ET 60-Các Phong Tục Trong Kinh Thánh 61. ET 61-Lịch Sử Kinh Thánh 62. ET 62-Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng 63. ET 63-Thánh Linh Học 64. ET 64-Thiên Sứ Học Thế Giới 65. ET 65-Các Tôn Giáo 66. ET 66-Nhận Biết Sa-tan 67. ET 67-Môn Đồ Hóa (Huấn Luyện Môn Đồ) 68. ET 68-Truyền Giáo và Thăm Viếng 69. ET 69-Phúc Âm Ba Chiều 70. ET 70-Chăm Sóc Thiếu Nhi và Thanh Niên 71. ET 71-Công Tác Mục Sư 72. ET 72-Chức Vụ Chăn Bầy 73. ET 73-Sự Thờ Phượng 74. ET 74-Các Dân Tộc và Tín Ngưỡng 75. ET 75-Christ Học 76. ET 76-Tội Khiên Học 77. ET 77-Nhân Loại Học 78. ET 78-Đức Chúa Trời Luận
Xem chi tiết
Chương trình mục sư, giáo sĩ doanh nhân
Chương trình đào tạo trở nên các mục sư - giáo sĩ. Thời gian 2 năm. (2 kỳ hội thảo tại Hoa-kỳ)
Xem chi tiết
Chương đào tạo mục sư, giáo sĩ
Chương trình đào tạo trở nên các mục sư - giáo sĩ. Thời gian 2 năm. (2 kỳ hội thảo tại Hoa-kỳ)
Xem chi tiết
Chương trình chấp sự
CHƯƠNG TRÌNH CHẤP SỰ (ETS 3). Chương trình này đào tạo các chấp sự có chuyên môn về Văn phòng, thư ký và thủ quỹ của hội thánh địa phương. Thời gian 2 năm.
Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY HÔM NAY

Hãy để chúng tôi giúp bạn vượt qua rào cản và đạt được mục tiêu của mình
Thời gian ghi danh học thử
miễn phí còn:
00
00
00
00
Ghi danh ngay

Đội ngũ giáo viên

Mục sư: Võ Thu Trang. - Giám đốc tài chánh của POG

Treasurer in the United States. Trên 10 năm Giáo sĩ & Mục vụ Truyền giáo trên đài truyền hình tại Portland Oregon, có trên 5 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Hoa-kỳ. Cell: (503) 380-9502

Marly Berry, Chief of Staff. Nhiều năm hầu việc Chúa tại Cottonwood Creek Community Church Idaho U.S.A, Sinh viên Cử Nhân của POG.

Nhiều năm hầu việc Chúa tại Cottonwood Creek Community Church Idaho U.S.A, Sinh viên Cử Nhân của POG. Cell: (208) 827-3307

Ms Quan Giám học, trưởng khoa Cao học POG tại Việt Nam

Trên 15 năm hầu việc Chúa tại Việt-Nam, hơn 4 năm mục sư quản nhiệm, tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ Goldwille at California and Vice president of the Mission of The Vietnamese Baptist Churches.

Nghiên cứu sinh. Jim Dinh, Trưởng khoa chương trình NGƯỜI CỦA CHÚA

Thành viên sáng lập POG. Trên 20 năm hầu việc Chúa tại Việt-Nam & Hoa-kỳ, Nghiên Cứu Sinh khoa Tiến sĩ Mục vụ and Vice president of the Mission of The Vietnamese Baptist Churches.